World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

 

Bible Search Tra Cứu Kinh Thánh
Book name  
For example: 12:10-15 or 12:4
 
Tên sách  
Thí dụ: 12:10-15 or 12:4

 

Search Words in Bible Tra Cứu Kinh Thánh Bằng Chữ
Words  
From  
To  
  For example: God
 
Nhập từ cần tìm  
Từ sách  
Đến sách  
  Thí dụ: Đức Chúa Trời