World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000359177

Day 10/4/2023

Finding Life

Read:
1 John 5:1-5


Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. 1 John 5:1
It was a natural step for Brett to attend a Christian college and study the Bible. After all, he'd been around people who knew Jesus his whole life at home, at school, at church. He was even gearing his college studies toward career in "Christian work." But at age twenty-one, as he sat with the small congregation in an old country church and listened to a pastor preach from 1 John, he made a startling discovery. He realized that he was depending on knowledge and the trappings of religion and that he'd never truly received salvation in Jesus. He felt that Christ was tugging at his heart that day with a sobering message: "You don't know Me!" The apostle John's message is clear: "Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God" (1 John 5:1). We can "overcome the world," as John puts it (v. 4) only by belief in Jesus. Not knowledge about Him, but deep, sincere faithdemon strated by our belief in what He did for us on the cross. That day, Brett placed his faith in Christ alone. Today, Brett's deep passion for Jesus and His salvation are no secret. It comes through loud and clear every time he steps behind the pulpit and preaches as a pastor my pastor. "God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life" (vv. 11-12). For all who have found life in Jesus, what a comforting reminder this is! -Dave Branon

What's your story of faith? What led you to understand you needed Jesus?

 
Ngày 10/4/2023

Tìm Thấy Sự Sống

Đọc:
1 Giăng 5:1-5


Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời. 1 Giăng 5:1
Việc ông Brett theo học tại một Trường Cao đẳng Cơ Đốc giáo và học Kinh Thánh là một bước đi tự nhiên. Xét cho cùng, ông đã ở gần những người biết Chúa Giê-xu trong suốt cuộc đời mìnhở nhà, ở trường, ở nhà thờ. Ông thậm chí còn định hướng việc học cao đẳng của mình vào một sự nghiệp thuộc "việc làm của Cơ Đốc nhân." Nhưng ở tuổi 21, khi ngồi cùng một hội chúng nhỏ trong một nhà thờ cũ kỹ ở vùng quê và lắng nghe vị mục sư giảng từ sách 1 Giăng, ông đã có một khám phá đáng kinh ngạc. Ông nhận ra rằng mình đang lệ thuộc vào kiến thức và những cạm bẫy của tôn giáo và rằng ông chưa bao giờ thực sự nhận được sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu. Ông cảm thấy rằng ngày hôm đó Đấng Christ đang động chạm mạnh mẽ vào lòng ông với một thông điệp nghiêm trọng: "Ngươi không biết Ta!" Thông điệp của sứ đồ Giăng rất rõ ràng: "Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời" (1 Giăng 5:1). Chúng ta có thể "thắng hơn thế gian," như Giăng nói (câu 4) chỉ bằng niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Không phải là sự hiểu biết về Ngài, mà là đức tin sâu sắc, chân thànhđược thể hiện qua niềm tin của chúng ta vào những gì Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Vào ngày hôm đó, ông Brett chỉ đặt đức tin của mình nơi Đấng Christ mà thôi. Ngày nay, niềm đam mê sâu sắc của ông Brett đối với Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài không còn là điều bí mật nữa. Điều đó được rao ra to và rõ ràng mỗi khi ông bước đến sau bục giảng và giảng với tư cách là một mục sưmục sư của tôi. "Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống" (câu 11-12). Đối với tất cả những ai đã tìm được sự sống nơi Chúa Giê-xu, thì đây là một lời nhắc nhở đầy khích lệ! -Dave Branon

Câu chuyện đức tin của bạn là gì? Điều gì khiến bạn hiểu rằng bạn cần Chúa Giê-xu?Jesus, thank You for the gift of salvation and for those who pointed me to faith in You.
 

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài về món quà cứu rỗi và về những người đã chỉ cho con đặt đức tin nơi Ngài.