World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000301415

Day 1/19/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 1/19/2020

Khi Ngài Can Thiệp

Đọc:
Dân Số Ký 23:13-23


Đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu ta, chớ làm hại các đấng tiên tri ta. Thi Thiên 105:15
Trong một bài thơ có tựa đề "Đứa Trẻ Này Được Yêu," Omawumi Efueye, được biết đến một cách trìu mến là Mục sư O, viết về việc cha mẹ ông đã cố gắng chấm dứt thai kỳ mà sau này dẫn đến sự ra đời của ông. Sau một vài sự kiện lạ lùng khiến họ không thể bỏ ông, họ quyết định chào đón con mình. Nhận biết sự giữ gìn của Chúa đối với đời sống của ông đã thúc đẩy Omawumi từ bỏ một sự nghiệp lớn để hầu việc Chúa trọn thời gian. Ngày nay, ông trung tín quản nhiệm một Hội Thánh tại Luân Đôn. Giống Mục sư O, dân Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm sự can thiệp của Chúa vào thời điểm khó khăn trong lịch sử của họ. Khi đi qua đồng vắng, họ lọt vào tầm nhìn của vua Mô-áp là Ba-lác. Hoảng sợ trước những cuộc chinh phạt và dân số đông đảo của Y-sơ-ra-ên, Ba-lác đã yêu cầu một tiên tri tên là Ba-la-am rủa sả những người khách không mời này (Dân Số Ký 22:2-6). Nhưng một điều tuyệt vời đã xảy ra. Mỗi khi Ba-la-am mở miệng rủa sả, thì thay vào đó một phước lành được ban ra. "Nầy, tôi đã lãnh mạng chúc phước; Ngài đã ban phước, tôi chẳng cãi đâu," ông ta tuyên bố. "Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp, Và không thấy tà vạy trong Y-sơ-ra-ên; Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người, ở cùng người… Ấy là Đức Chúa Trời đã rút dân đó ra khỏi xứ Ê-díp-tô" (Dân Số Ký 23:20-22). Chúa đã bảo vệ dân sự Y-sơ-ra-ên khỏi một trận chiến mà họ thậm chí không biết nó đã đang nổi lên! Cho dù chúng ta có nhìn thấy hay không, Chúa vẫn dõi theo dân sự của Ngài ngày hôm nay. Nguyện chúng ta thờ phượng với lòng biết ơn và kính sợ Đấng chúc phước cho chúng ta. - Remi Oyedele Bạn có thường dừng lại để suy gẫm sự giữ gìn hàng ngày mà Chúa dành cho bạn không? Sự hiểu biết rằng Ngài cứu bạn khỏi những nguy hiểm vô hình có ý nghĩa gì với bạn?



To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Cha Thiên Thượng, xin tha thứ vì nhiều lần chúng con xem nhẹ sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Hãy cho chúng con nhìn thấy Ngài ban phước cho chúng con nhiều dường nào.