World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000313719

Day 11/30/2020

Giving Our Best

Read:
Malachi 1:8-14


He will purify ... and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Malachi 3:3
We stared at the piles of donated shoes as we entered a local homeless shelter. The director had invited our youth group to help sort through the heaps of used footwear. We spent the morning searching for matches and lining them up in rows across the concrete floor. At the end of the day, we threw away more than half of the shoes because they were too damaged for others to use. Though the shelter couldn't stop people from giving poor quality items, they refused to distribute shoes that were in bad condition. The Israelites struggled with giving God their damaged goods too. When He spoke through the prophet Malachi, He rebuked the Israelites for sacrificing blind, lame, or diseased animals when they had strong animals to offer (Malachi 1:6-8). He announced His displeasure (v. 10), affirmed His worthiness, and reprimanded the Israelites for keeping the best for themselves (v. 14). But God also promised to send the Messiah, whose love and grace would transform their hearts and ignite their desire to bring offerings that would be pleasing to Him (3:1-4). At times, it can be tempting to give God our leftovers. We praise Him and expect Him to give us His all, yet we offer Him our crumbs. When we consider all God has done, we can rejoice in celebrating His worthiness and giving Him our very best. - —Xochitl Dixon Why are you sometimes tempted to give God your leftovers or damaged goods? In what ways will you give God your best today?

 
Ngày 11/30/2020

Cố Gắng Hết Sức

Đọc:
Ma-la-chi 1:8-14


Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; ... làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô- va trong sự công bình. Ma-la-chi 3:3
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào đống giày được quyên góp khi chúng tôi đến thăm một trung tâm bảo trợ người vô gia cư ở địa phương. Giám đốc trung tâm đã mời ban thanh niên chúng tôi đến để giúp phân loại hàng đống giày dép đã qua sử dụng. Chúng tôi dành cả buổi sáng để tìm kiếm các chiếc giày phù hợp với nhau và xếp chúng theo hàng trên sàn bê tông. Vào cuối ngày, chúng tôi đã bỏ đi hơn một nửa số giày vì chúng quá hư hỏng. Mặc dù trung tâm không thể ngăn mọi người quyên góp các mặt hàng kém chất lượng, nhưng họ đã quyết định không cho đi những giày hư hỏng. Dân Y-sơ-ra-ên cũng dâng cho Đức Chúa Trời những món đồ hư hỏng của họ. Khi Ngài phán qua tiên tri Ma-la-chi, Ngài quở trách dân Y-sơ-ra-ên vì đã dâng những con vật bị mù, què hoặc bị bệnh trong khi họ có những con vật mạnh khỏe để dâng (Ma-la-chi 1:6-8). Ngài tuyên bố sự không hài lòng của Ngài (c. 10), khẳng định sự xứng đáng của Ngài và khiển trách dân Y-sơ-ra-ên vì đã giữ điều tốt nhất cho bản thân (c. 14). Nhưng Đức Chúa Trời cũng hứa ban Đấng Mê-si, Đấng bởi tình yêu thương và ân điển sẽ biến đổi tấm lòng của họ và khơi dậy khao khát trong họ để họ biết dâng những của lễ đẹp lòng Ngài (3:1-4). Đôi khi, chúng ta bị cám dỗ trong việc dâng cho Đức Chúa Trời các vật thừa của chúng ta. Chúng ta ca ngợi Ngài và mong đợi Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi thứ của Ngài, nhưng chúng ta chỉ dâng lên Ngài những mẫu bánh vụn của chúng ta. Khi chúng ta suy ngẫm về tất cả những gì Chúa đã làm, chúng ta có thể vui mừng trong việc tôn cao sự xứng đáng của Ngài và dâng cho Ngài điều tốt nhất của chúng ta. —- Xochitl Dixon Tại sao đôi khi bạn bị cám dỗ để rồi bạn dâng cho Chúa những vật thừa hay của lễ bị hư hỏng của bạn? Bạn sẽ dâng cho Ngài điều tốt nhất của bạn ngày hôm nay bằng những cách nào?Mighty God, please help me place You first and give You my best.
 

Chúa toàn năng ôi, xin giúp con biết ưu tiên Ngài trước hết và dâng cho Ngài điều tốt nhất của con.