World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000320526

Day 6/21/2021

He Will Fight for You

Read:
Proverbs 21:21-31


The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Proverbs 21:31
The wounded horse was named Drummer Boy, one of 112 mounts carrying British soldiers into battle during the famed Charge of the Light Brigade. The animal showed such bravery and stamina that his assigned commander, Lieutenant Colonel de Salis, decided his horse deserved a medal as much as his valiant men. This was done even though their military action against enemy forces failed. Yet the cavalry's valor, matched by the courage of their horses, established the clash as one of Britain's greatest military moments, still celebrated today. The confrontation, however, shows the wisdom of an ancient Bible proverb: "The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord" (Proverbs 21:31). Scripture affirms this principle clearly. "For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory" (Deuteronomy 20:4). Indeed, even against the sting of death, wrote the apostle Paul, "Thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ" (1 Corinthians 15:56-57). Knowing this, our task still is to be prepared for life's tough tests. To build a ministry, we study, work, and pray. To create beautiful art, we master a skill. To conquer a mountain, we secure our tools and build our strength. Then prepared, we're more than conquerors through Christ's strong love. —Patricia Raybon What battles or challenges are you preparing for now? If your victory rests in God, why should you prepare for this life test?

 
Ngày 6/21/2021

Ngài Sẽ Chiến Đấu cho Bạn

Đọc:
Châm Ngôn 21:21-31


Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Châm Ngôn 21:31
Một con ngựa bị thương có tên Drummer Boy, một trong 112 con ngựa thồ đã chở binh lính Anh trong Cuộc tấn công nổi tiếng của Lữ đoàn Khinh Kỵ binh. Con vật này đã thể hiện sự dũng cảm và sức chịu đựng đến nỗi vị chỉ huy của nó, Trung tá De Salis, quyết định phong huy chương cho nó giống như những chiến sĩ quả cảm của ông. Điều này đã được thực hiện ngay cả khi nỗ lực quân sự của họ chống lại sức mạnh của kẻ thù thất bại. Tuy nhiên, sự quả cảm của lữ đoàn kỵ binh cùng những con ngựa thiện chiến của họ, đã làm nên một trong những sự kiện vĩ đại nhất của quân đội Anh, điều vẫn còn được kỷ niệm đến ngày nay. Tuy nhiên, trận chiến này đã bày tỏ sự khôn ngoan của một câu Châm Ngôn xưa: "Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va" (Châm Ngôn 21:31). Kinh Thánh khẳng định rõ ràng nguyên tắc này. "Bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng cùng đi với các ngươi, đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho" (Phục Truyền 20:4). Thậm chí đứng trước cái nọc sự chết, sứ đồ Phao-lô đã viết: "Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta" (1 Cô-rinh-tô 15:56-57). Hãy nhớ rằng nhiệm vụ của chúng ta vẫn là sẵn sàng trước những thử thách của đời sống. Để xây dựng một mục vụ, chúng ta cần học hỏi, làm việc và cầu nguyện. Để làm nên một tác phẩm nghệ thuật, chúng ta cần trở thành một bậc thầy. Để chinh phục một ngọn núi, chúng ta cần có các công cụ và rèn luyện thể lực của bản thân. Sau đó, hãy sẵn sàng, chúng ta là những người chiến thắng trong tình yêu vững bền của Đấng Christ. —Patricia Raybon Bạn đang chuẩn bị cho những trận chiến hoặc thử thách gì? Nếu chiến thắng của bạn nằm trong tay Chúa, tại sao bạn cần chuẩn bị cho cuộc chiến đó?Heavenly Father, as I approach life's great tests, inspire me to prepare my heart so that You get the victory.
 

Cha thiên thượng ôi, khi con đối diện những thử thách lớn của đời sống, xin giúp con dọn lòng để Ngài ban chiến thắng.