World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000355702

Day 5/29/2023

Hope That Holds

Read:
Habakkuk 3:11-19


I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. - Habakkuk 3:18

I know Daddy's coming home because he sent me flowers." Those were my seven-year-old sister's words to our mother when Dad was missing in action during wartime. Before Dad left for his mission, he preordered flowers for my sister's birthday, and they arrived while he was missing. But she was right: Dad did come homeafter a harrowing combat situation. And decades later she still keeps the vase that held the flowers as a reminder to always hold on to hope. Sometimes holding on to hope isn't easy in a broken, sinful world. Daddies don't always come home, and children's wishes sometimes go unfulfilled. But God gives hope in the most difficult circumstances. In another time of war, the prophet Habakkuk predicted the Babylonian invasion of Judah (Habakkuk 1:6; see 2 Kings 24) but still affirmed that God is always good (Habakkuk 1:12-13). Remembering God's kindness to His people in the past, Habakkuk proclaimed: "Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior" (3:17-18). Some commentators believe Habakkuk's name means "to cling." We can cling to God as our ultimate hope and joy even in trials because He holds on to us and will never let go. - James Banks


How does rejoicing in God help you in difficult times? What can you do to praise Him today?

 
Ngày 5/29/2023

Hy Vọng Vững Vàng

Đọc:
Ha-ba-cúc 3:11-19


Tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. - Ha-ba-cúc 3:18

Con biết Ba sẽ về vì Ba đã gửi hoa cho con." Đó là những lời đứa em gái bảy tuổi của tôi nói với Mẹ khi Cha chúng tôi đang mất tích trong thời chiến. Trước khi Cha đi thực hiện nghĩa vụ, ông đã đặt trước hoa cho ngày sinh nhật của em gái tôi, và hoa đã đến trong lúc ông mất tích. Nhưng cô bé đã đúng: Cha chúng tôi đã trở về nhàsau một trận chiến khó khăn. Và hàng chục năm sau, em gái tôi vẫn giữ chiếc bình cắm hoa như một lời nhắc nhở hãy luôn giữ vững hy vọng. Đôi khi giữ vững niềm hy vọng không phải là điều dễ dàng trong một thế giới đầy tội lỗi và đổ vỡ. Những người Cha không phải lúc nào cũng về nhà, và ước muốn của con cái đôi khi không trở thành hiện thực. Nhưng Chúa ban niềm hy vọng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Trong một thời kỳ chiến tranh khác, nhà tiên tri Ha-ba-cúc đã tiên đoán về việc Ba-by-lôn xâm lược Giu-đa (Ha-ba-cúc 1:6; xem 2 Các Vua 24) nhưng ông vẫn khẳng định rằng Đức Chúa Trời luôn tốt lành (Ha-ba-cúc 1:12-13). Nhớ lại lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài trong quá khứ, Ha-ba-cúc đã tuyên bố: "Dầu cây vả không đâm chồi, dây nho không ra trái, dầu ô-liu mất mùa, đồng ruộng không sản phẩm, dầu không có chiên trong chuồng. và không có gia súc trong chuồng, nhưng tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời, Cứu Chúa của tôi" (3:17-18). Một số nhà diễn giải tin rằng tên của Ha-ba-cúc có nghĩa là "bám vào". Chúng ta có thể bám lấy Chúa như niềm hy vọng và niềm vui lớn nhất của mình ngay cả trong những thử thách bởi vì Ngài nắm giữ chúng ta và sẽ không bao giờ buông ra. - James Banks


Niềm vui trong Chúa giúp bạn thế nào trong những lúc khó khăn? Bạn có thể làm gì để ngợi khen Ngài hôm nay?Father, thank You that come what may,
my future is bright with You!
 

Lạy Cha, cảm ơn Ngài vì bất cứ điều gì xảy ra,
tương lai của con tươi sáng với Ngài!