World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000368239

Day 6/24/2024

In Awe of God

Read:
Exodus 20:18-21


Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you. - Exodus 20:20
A phobia is defined as the "irrational fear" of certain things or situations. Arachnophobia is a fear of spiders (though some might argue that's a perfectly rational thing to be afraid of!). Then there's globophobia and xocolatophobia. These and some four hundred other phobias are real and documented. It seems we can become afraid of most anything. The Bible tells of the Israelites' fear after receiving the Ten Commandments: "When the people saw the thunder and lightning . . . they trembled with fear" (Exodus 20:18). Moses comforted them, offering this most interesting statement: "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you" (v. 20). Moses seems to contradict himself: "Don't be afraid but be afraid." In fact, the Hebrew word for "fear" contains at least two meanings a trembling terror of something or a reverent awe of God. We may laugh to learn that globophobia is the fear of balloons and xocolatophobia is a fear of chocolate. The more serious bottom line about phobias is that we can be afraid of all kinds of things. Fears creep into our lives like spiders, and the world can be a scary place. As we struggle with phobias and fears, we do well to be reminded that our God is an awesome God, offering us his present comfort in the midst of darkness. - Kenneth Petersen

What in your life are you afraid of? How does God's love help you overcome those fears?

 
Ngày 6/24/2024

Kính Sợ Chúa

Đọc:
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-21


Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.- Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20
Hội chứng sợ được định nghĩa là "nỗi sợ vô lý" trước những thứ hoặc tình huống nào đó. Arachnophobia là chứng sợ nhện (dù một số người có thể cho đó là nỗi sợ hoàn toàn hợp lý!). Ngoài ra cũng có những chứng sợ khác như xocolatophobia hay globophobia. Chúng và khoảng bốn trăm nỗi sợ khác là có thật và đã được ghi nhận. Dường như chúng ta có thể gần như sợ hãi mọi thứ. Kinh Thánh có chép về nỗi sợ của Y-sơ-ra-ên khi họ nhận Mười Điều Răn: "Cả dân sự nghe sấm vang,… thấy chớp nhoáng,… thì run rẩy" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18). Môi-se yên ủi họ với một câu nói hết sức thú vị: "Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi" (c. 20). Môi-se dường như mâu thuẫn với chính mình: "Đừng sợ nhưng hãy sợ." Thực ra, từ "sợ" trong tiếng Hê-bơ-rơ có ít nhất hai nghĩa run rẩy trước một điều gì đó hoặc kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể phì cười khi biết globophobia là chứng sợ bong bóng và xocolatophobia là chứng sợ sô-cô-la. Điểm mấu chốt về những chứng sợ là chúng ta có thể sợ mọi thứ. Những nỗi sợ len lỏi vào đời sống chúng ta như những con nhện, và thế gian có thể là một nơi đáng sợ. Trong sự tranh chiến với những nỗi sợ, hãy nhớ rằng Chúa chúng ta là một Đức Chúa Trời tuyệt vời. Ngài đang ban cho chúng ta sự yên ủi giữa những tăm tối. - Kenneth Petersen

Bạn sợ điều gì trong đời sống mình? Tình yêu của Chúa giúp bạn vượt qua những nỗi sợ đó ra sao?Dear God, I find myself afraid of so many things.Comfort my heart. Help me to rest in Your love.
 

Chúa ôi, con thấy mình sợ quá nhiều thứ. Xin làm con yên lòng và cho con được yên nghỉ trong tình yêu Ngài.