World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000364056

Day 2/26/2024

Sweet Sleep

Read:
Psalm 3


I lie down and sleep; I wake again, because the Lord sustains me. Psalm 3:5
Bad memories and accusing messages flooded Sal's mind. Sleep eluded him as fear filled his heart and sweat covered his skin. It was the night before his baptism, and he couldn't stop the onslaught of dark thoughts. Sal had received salvation in Jesus and knew that his sins had been forgiven, but the spiritual battle continued. It's then that his wife took his hand and prayed for him. Moments later, peace replaced the fear in Sal's heart. He got up and wrote the words he would share prior to being baptized something he hadn't been able to do. After that, he experienced sweet sleep. King David also knew what a restless night felt like. Fleeing from his son Absalom who wanted to steal his throne (2 Samuel 15-17), he knew that "tens of thousands [assailed him] on every side" (Psalm 3:6). David moaned, "How many are my foes!" (v. 1). Though fear and doubt could have won out, he called out to God, his "shield" (v. 3). Later, he found that he could "lie down and sleep ... because the Lord sustains [him]" (v. 5). When fears and struggles grip our mind and rest is replaced by restlessness, hope is found as we pray to God. While we might not experience immediate sweet sleep as Sal and David did, "in peace [we can] lie down and ... dwell in safety" (4:8). For God is with us and He'll be our rest. -Tom Felten

What things are weighing on your heart and mind? What will it mean for you to truly surrender them to God through prayer?

 
Ngày 2/26/2024

Giấc Ngủ Ngọt Ngào

Đọc:
Thi Thiên 3


Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va, nâng đỡ tôi. Thi Thiên 3:5
Ký ức tồi tệ cùng những tin nhắn buộc tội tràn ngập tâm trí Sal. Giấc ngủ lui đi khi nỗi sợ xâm chiếm tấm lòng anh và mồ hôi phủ đầy trên làn da anh. Đó là đêm trước báp-têm của anh, và anh không thể ngăn sự công kích của những ý nghĩ đen tối. Sal đã nhận được sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu và biết tội lỗi mình đã được tha thứ, nhưng trận chiến thuộc linh thì vẫn tiếp diễn. Vợ anh khi đó đã nắm tay và cầu nguyện cho anh. Sau một hồi, sự bình an đã thay thế nỗi sợ trong lòng Sal. Anh đứng dậy và viết những lời anh ấy sẽ nói trước khi chịu phép báp-têmđiều mà anh đã không thể làm được. Sau đó, anh đã có một giấc ngủ ngọt ngào. Vua Đa-vít cũng hiểu sự thao thức trong đêm là gì. Chạy trốn con trai mình là Áp-sa-lôm, kẻ muốn cướp ngai của ông (2 Sa-mu-ên 15-17), ông biết "muôn người vây [ông] khắp bốn bên" (Thi Thiên 3:6). Đa-vít ta thán, "kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao!" (c. 1). Dầu nỗi sợ và sự hoài nghi có thể đã chiến thắng nhưng ông đã kêu cầu Chúa, "cái khiên" của ông (c. 3). Sau đó, ông thấy mình có thể "nằm xuống mà ngủ… vì Đức Giê-hô-va, nâng đỡ [ông]" (c. 5). Khi nỗi sợ và tranh chiến bủa vây tâm trí ta và sự yên nghỉ bị thế chỗ bởi sự trằn trọc, niềm hy vọng sẽ được tìm thấy khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Dầu chúng ta có thể không có được ngay giấc ngủ ngọt ngào như Sal và Đa-vít, nhưng "[chúng ta] sẽ nằm và ngủ bình an [và] được ở yên ổn" (4:8). Vì Chúa ở cùng chúng ta và Ngài sẽ là nơi yên nghỉ chúng ta. -Tom Felten

Những điều gì đang đè nặng lên lòng và trí bạn? Việc bạn thật sự trình dâng Chúa những điều đó sẽ có ý nghĩa gì?Dear God, thank You for providing hope and peace as I lift my prayers to You.
 

Chúa ôi, cảm tạ Ngài đã ban hy vọng và bình an mỗi khi con dâng lời cầu nguyện mình lên Ngài.