World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000326734

Day 1/18/2022

Love's Greatest Gift

Read:
Isaiah 53:1-6


We all, like sheep, have gone astray. - Isaiah 53:6
My son Geoff was leaving a store when he saw an abandoned walking frame (a mobility aid) on the ground. I hope there isn't a person back there who needs help, he thought. He glanced behind the building and found a homeless man unconscious on the pavement. Geoff roused him and asked if he was okay. "I'm trying to drink myself to death," he responded. "My tent broke in a storm, and I lost everything. I don't want to live." Geoff called a Christian rehabilitation ministry, and while they waited for help, he ran home briefly and brought the man his own camping tent. "What's your name?" Geoff asked. "Geoffrey," the homeless man answered, "with a G." Geoff hadn't mentioned his own name or its uncommon spelling. "Dad," he told me later, "that could have been me." Geoff once struggled with substance abuse himself, and he helped the man because of the kindness he'd received from God. Isaiah the prophet used these words to anticipate God's mercy to us in Jesus: "We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us all" (Isaiah 53:6). Christ, our Savior, didn't leave us lost, alone, and hopeless in despair. He chose to identify with us and lift us in love, so that we may be set free to live anew in Him. There's no greater gift. —- James Banks Where would you be without Jesus? How can you be His hands and feet for someone in need?

 
Ngày 1/18/2022

Điều Tuyệt Vời Nhất của Tình Yêu

Đọc:
Ê-sai 53:1-6


Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.- Ê-sai 53:6
Khi con trai tôi Geoff bước ra từ một cửa hàng thì cậu nhìn thấy một cái khung tập đi (dụng cụ hỗ trợ đi lại) nằm trên đường. Mong là không có ai ở đây bị làm sao, Geoff nghĩ. Nhưng khi liếc nhìn ra sau tòa nhà, cậu phát hiện một người đàn ông vô gia cư nằm bất tỉnh trên vỉa hè. Geoff lay ông dậy và hỏi thăm tình hình. "Tôi muốn uống cho tới chết," người đàn ông đáp. "Cái lều của tôi đã bị hư sau một trận bão, và tôi không còn gì cả. Tôi không muốn sống nữa." Geoff đã gọi cho một trung tâm cai nghiện Cơ Đốc, và trong lúc chờ sự giúp đỡ, Geoff đã chạy nhanh về nhà và mang theo cho người đàn ông cái lều cắm trại của cậu. "Ông tên là gì?" Geoff hỏi. "Geoffrey," người đàn ông vô gia cư đáp. Geoff đã không đề cập đến tên của mình hay cách đánh vần kỳ lạ của nó. "Bố à," Geoff kể với tôi sau đó, "biết đâu người đàn ông đó lại chính là con thì sao." Geoff cũng từng chiến đấu với việc lạm dụng chất kích thích, và sự nhân từ mà cậu nhận được từ nơi Chúa đã thúc đẩy cậu giúp đỡ người đàn ông đó. Tiên tri Ê-sai đã dùng những lời này để tiên đoán về lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta nơi Chúa Giê-xu: "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người" (Ê-sai 53:6). Chúa Giê-xu, Cứu Chúa của chúng ta, đã không để chúng ta lạc lối, đơn độc và vô vọng. Ngài đồng cảm và nâng đỡ chúng ta trong sự yêu thương, để chúng ta có thể được tái sinh trong Ngài cách tự do. Thật chẳng có món quà nào tuyệt vời hơn thế. - —James Banks Nếu không có Chúa Giê-xu thì bạn sẽ thế nào? Bạn có thể làm gì để trở thành đôi tay và đôi chân của Ngài đối với các nhu cầu của một ai đó?Thank You, Jesus, for coming to rescue me. Help me to join in Your search-and-rescue mission and to share Your love with someone who needs You today.
 

Cảm tạ Chúa Giê-xu đã đến để cứu con. Xin giúp con dự phần vào sứ mệnh tìm và giải cứu của Ngài cũng như chia sẻ tình yêu Ngài với người đang cần Ngài