World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000352616

Day 2/1/2023

Blessing in the Tears

Read:
Matthew 5:1-12


Blessed are those who mourn. - Matthew 5:4

I received an email from a young man in England, a son who explained that his father (only sixty-three) was in the hospital in critical condition, hanging on to life. Though we'd never met, his dad's work and mine shared many intersections. The son, trying to cheer his father, asked me to send a video message of encouragement and prayer. Deeply moved, I recorded a short message and a prayer for healing. I was told that his dad watched the video and gave a hearty thumbs-up. Sadly, a couple days later, I received another email telling me that he had died. He held his wife's hand as he took his final breath.

My heart broke. Such love, such devastation. The family lost a husband and father far too soon. Yet it's surprising to hear Jesus insist that it's precisely these grieving ones who are blessed: "Blessed are those who mourn," Jesus says (Matthew 5:4). Jesus isn't saying suffering and sorrow are good, but rather that God's mercy and kindness pour over those who need it most. Those overcome by grief due to death or even their own sinfulness are most in need of God's attention and consolationand Jesus promises us "they will be comforted" (v. 4).

God steps toward us, His loved children (v. 9). He blesses us in our tears. - Winn Collier


What places do you encounter sorrow in your story and in others' stories? How does Jesus' promise of blessing alter how you view this grief?

 
Ngày 2/1/2023

Những Giọt Lệ của Ơn Lành

Đọc:
Ma-thi-ơ 5:1-12


Phước cho những kẻ than khóc. - Ma-thi-ơ 5:4

Tôi từng nhận được một lá thư điện tử từ một chàng thanh niên người Anh. Cậu ấy nói rằng cha cậu (chỉ mới sáu mươi ba) đang nguy kịch trong bệnh viện, đang cố bám víu sự sống. Dầu chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng công việc của cha cậu và tôi vẫn có nhiều điểm tương đồng. Người con trai, người đang cố khích lệ cha mình, đã xin tôi hãy gửi sang một đoạn phim để khích lệ và cầu nguyện. Rất xúc động, tôi đã quay lại một thông điệp ngắn cùng một lời cầu nguyện chữa lành. Tôi được biết rằng cha cậu đã xem đoạn phim và rồi giơ ngón cái lên với sự thích thú. Nhưng đau lòng thay, sau đó vài ngày, tôi nhận được một lá thư khác thông báo rằng ông đã qua đời. Ông ấy đã nắm tay vợ mình trong lúc trút hơi thở cuối cùng.

Lòng tôi đau đớn. Tình yêu càng lớn thì nỗi đau cũng càng lớn. Hãy còn quá sớm để gia đình ấy phải mất đi một người cha, một người chồng. Tuy nhiên, thật kinh ngạc khi được nghe Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng chính những con người đau khổ này mới là những người được phước: "Phước cho những kẻ than khóc," Chúa Giê-xu phán (Ma-thi-ơ 5:4). Chúa Giê-xu không phán sự đau khổ và bất hạnh là tốt lành, nhưng là lòng thương xót cùng sự nhân từ của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên những ai đang cần điều đó nhất. Những người đang chìm trong đau khổ vì mất mát hoặc chính tội lỗi của họ là những người đang cần sự quan tâm và yên ủi của Đức Chúa Trời nhấtvà Chúa Giê-xu đã hứa cùng chúng ta rằng "[họ] sẽ được yên ủi" (c. 4).

Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta, con cái yêu dấu của Ngài (c. 9). Ngài ban phước trong những giọt lệ chúng ta. - Winn Collier


Bạn từng đối mặt với sự đau khổ khi nào trong cuộc đời mình cũng như trong cuộc đời của những người khác? Lời hứa về sự ban phước của Chúa Giê-xu đã thay đổi cách nhìn của bạn trước nỗi đau này ra sao?God, I am awash in grief and sorrow.
Please help me to experience Your blessing
even in the tears.
 

Chúa ôi, con đang chìm đắm trong sự đau khổ và buồn rầu. Xin giúp con kinh nghiệm được sự ban phước của Ngài ngay cả trong những giọt nước mắt.