World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000259676

Day 11/18/2017

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 11/18/2017

Trốn Tìm

Đọc:
Ê-xê-chi-ên 8


Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. - 1 Phi-e-rơ 1:3
"Cậu không thể thấy tớ đâu!" Khi những đứa trẻ chơi "trốn tìm," đôi khi chúng tin rằng chúng đang lẩn trốn chỉ bằng cách che mắt lại. Nếu chúng không thấy bạn, chúng kết luận rằng bạn không thấy chúng. Người lớn cũng có thể ngây thơ như vậy, đôi khi chúng ta làm điều tương tự với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tìm thấy bản thân mong muốn làm điều gì đó chúng ta biết là sai, khuynh hướng của chúng ta có thể đóng cửa Đức Chúa Trời khi chúng ta sẵn sàng làm theo ý mình. Tiên tri Ê-xê-chi-ên phát hiện lẽ thật trong khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho ông để truyền lại cho dân sự, những người bị lưu đày ở Ba-bi-lôn. Đức Chúa Trời phán với ông, "Ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Y-sơ-ra-ên mỗi người làm trong nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng nó nói rằng: Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu" (Ê-xê-chi-ên 8:12). Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ qua điều gì cả, và khải tượng của Ê-xê-chi-ên chính là minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên thậm chí khi họ phạm tội, Đức Chúa Trời ban cho những người ăn năn hy vọng qua một lời hứa mới: "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi" (36:26). Đối với chúng ta, Đức Chúa Trời đã đáp lại sự tan vỡ và nổi dậy của tội lỗi với sự thương xót Ngài trên thập tự giá, trả giá cho hình phạt lớn nhất. Qua Đức Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời không chỉ ban cho chúng ta một khởi đầu mới, nhưng Ngài cũng làm việc trong chúng ta để thay đổi tấm lòng của chúng ta khi chúng đi theo Ngài. Đức Chúa Trời thật tốt lành! Khi chúng ta lạc đường và trốn tránh trong tội lỗi mình, Đức Chúa Trời đến gần qua Chúa Giê-xu, Đấng "đã đến tìm và cứu" chúng ta (Lu-ca 19:10; Rô-ma 5:8). - James BanksTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Đức Chúa Trời biết chúng ta cách trọn vẹn … và yêu thương chúng ta rất nhiều.