World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000317251

Day 3/7/2021

Pleading with God

Read:
Daniel 9:1-5, 17-19


I, Daniel, understood from the Scriptures.... So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition. Daniel 9:2-3
Afamily's prayer time ended with a surprising announcement one morning. As soon as Dad said, "Amen," five-year-old Kaitlyn proclaimed, "And I prayed for Logan, because he had his eyes open during prayer." I'm pretty sure praying for your ten-year-old brother's prayer protocol isn't what Scripture has in mind when it calls us to intercessory prayer, but at least Kaitlyn realized that we can pray for others. Bible teacher Oswald Chambers emphasized the importance of praying for someone else. He said that "intercession is putting yourself in God's place; it is having His mind and perspective." It's praying for others in light of what we know about God and His love for us. We find a great example of intercessory prayer in Daniel 9. The prophet understood God's troubling promise that the Jews would have seventy years of captivity in Babylon (Jeremiah 25:11-12). Realizing that those years were nearing their completion, Daniel went into prayer mode. He referenced God's commands (Daniel 9:4-6), humbled himself (v. 8), honored God's character (v. 9), confessed sin (v. 15), and depended on His mercy as he prayed for His people (v. 18). And he got an immediate answer from God (v. 21). Not all prayer ends with such a dramatic response, but be encouraged that we can to go to God on behalf of others with an attitude of trust and dependence on Him. —Dave Branon When you pray for others, how are you seeking the mind of God? How do you seek His perspective?

 
Ngày 3/7/2021

Cầu Xin Chúa

Đọc:
Đa-ni-ên 9:1-5, 17-19


Ta,Đa-ni-ên, bởi các sách biết ... Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin. Đa-ni-ên 9:2-3
Một gia đình nọ đã kết thúc buổi cầu nguyện sáng với một thông báo bất ngờ. Ngay sau tiếng "A-men" của người cha, Kaitlyn năm tuổi tuyên bố, "Con đã cầu nguyện cho Logan vì anh ấy đã mở mắt trong lúc cầu nguyện." Tôi khá chắc rằng sự cầu nguyện về cách cầu nguyện của đứa em trai mười tuổi của bạn không phải là điều Kinh Thánh nói về sự cầu thay, nhưng ít ra Kaitlyn đã nhận ra rằng chúng ta có thể cầu thay cho người khác. Thầy dạy Kinh Thánh Oswald Chambers đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cầu thay. Ông nói rằng "sự cầu thay là việc đặt bạn vào vị trí của Đức Chúa Trời, tức là mặc lấy tâm trí và quan điểm của Ngài." Sự cầu thay phải dựa trên những gì chúng ta biết về Đức Chúa Trời và tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta tìm thấy một ví dụ tuyệt vời về sự cầu thay trong Đa-ni-ên 9. Vị tiên tri hiểu được lời hứa đầy thử thách của Đức Chúa Trời rằng dân Do Thái sẽ bị lưu đày trong bảy mươi năm ở Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 25:11-12). Sau khi thấy rằng số năm đó đã gần hết, Đa-ni-ên đã bắt đầu cầu nguyện. Ông nhắc lại các điều răn của Chúa (Đa-ni-ên 9:4-6), hạ mình (c. 8), tôn cao Ngài (c. 9), xưng tội (c. 15), và nương cậy nơi lòng thương xót của Ngài trong khi cầu thay cho dân Ngài ( c. 18). Và ông đã nhận được câu trả lời ngay lập tức từ Đức Chúa Trời (c. 21). Không phải mọi lời cầu nguyện đều kết thúc với một câu trả lời nhanh chóng đến vậy, nhưng hãy được khích lệ rằng chúng ta có thể đến với Ngài thay cho người khác với thái độ tin cậy và phụ thuộc nơi Ngài. —Dave Branon Bạn đang tìm kiếm tâm trí và quan điểm của Đức Chúa Trời khi bạn cầu thay cho người khác như thế nào?Dear heavenly Father, help me to know You better so that when I pray for others, I can filter my requests through my knowledge of Your will.
 

Cha thiên thượng ôi, xin giúp con hiểu biết Ngài càng hơn để khi cầu thay cho người khác, con có thể chắt lọc những sự cầu xin dựa vào điều con biết về ý muốn Ngài.