World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000323379

Day 9/22/2021

No Misunderstanding

Read:
Romans 8:26-30


We know that in all things God works for the good of those who love him. Romans 8:28
Alexa, Siri, and other voice assis- tants embedded in smart devices in our homes occasionally misunderstand what we're saying. A six-year-old talked to her family's new device about cookies and a dollhouse. Later her mom received an email saying that an order of seven pounds of cookies and a $170 dollhouse were on their way to her home. Even a talking parrot in London, whose owner had never bought anything online, somehow ordered a package of golden gift boxes without her knowledge. One person asked their device to "turn on the living room lights," and it replied, "There is no pudding room." There's no such misunderstanding on God's part when we talk with Him. He's never confused, because He knows our hearts better than we do. The Spirit both searches our hearts and understands God's will. The apostle Paul told the churches in Rome that God promises He'll accomplish His good purpose of maturing us and making us more like His Son (Romans 8:28). Even when because of "our weakness" we don't know what we need in order to grow, the Spirit prays according to God's will for us (vv. 26-27). Troubled about how to express yourself to God? Not understanding what or how to pray? Say what you can from the heart. The Spirit will understand and accomplish God's purpose. —Anne Cetas What's on your mind right now that you should share with God? How are you encouraged by the truth that He knows and understands what you're facing?

 
Ngày 9/22/2021

Chúa Chẳng Bao Giờ Hiểu Lầm

Đọc:
Rô-ma 8:26-30


Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:28
Alexa, Siri cũng như các trợ lý ảo khác được cài đặt trong các thiết bị thông minh trong nhà chúng tôi đôi lúc hiểu sai lời nói của chúng tôi. Một cô bé sáu tuổi đã nói chuyện với chiếc máy mới của gia đình về bánh quy và một ngôi nhà búp bê. Sau đó, mẹ cô bé đã nhận được một thư điện tử nói rằng một đơn đặt hàng gồm ba kí bánh quy và một ngôi nhà búp bê có giá 170 đô la đang được giao đến nhà họ. Thậm chí, một con vẹt biết nói ở Luân Đôn, dù người chủ của nó chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì trên mạng, bằng cách nào đó đã đặt mua các hộp quà màu vàng trong khi bà ấy không hề hay biết. Có một người khác dù đã ra lệnh cho thiết bị của mình "hãy bật đèn phòng khách" nhưng cái máy lại đáp rằng, "Ở đây không có quầy bánh pudding." Đức Chúa Trời chẳng hề hiểu lầm như vậy khi chúng ta trò chuyện với Ngài. Ngài không bao giờ bối rối, bởi vì Ngài hiểu lòng chúng ta hơn chính chúng ta hiểu nó. Đức Thánh Linh vừa dò xét lòng chúng ta lại còn hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói với các hội thánh ở Rô-ma rằng Đức Chúa Trời hứa sẽ làm trọn mục đích tốt lành của Ngài đó là giúp chúng ta trưởng thành và ngày càng trở nên giống Con Ngài hơn (Rô-ma 8:29). Thậm chí khi bởi "sự yếu đuối" mà chúng ta không biết mình cần điều gì để trưởng thành, thì Đức Thánh Linh vẫn cầu thay cho chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời (c. 26-27). Bạn đang gặp khó khăn trong việc giãi bày tâm sự với Chúa? Không biết cách hoặc phải cầu nguyện gì? Hãy nói những điều từ tấm lòng bạn. Thánh Linh Ngài sẽ hiểu và làm trọn ý định của Đức Chúa Trời. —Anne Cetas Bạn nên chia sẻ điều gì với Chúa ngay lúc này? Bạn được khích lệ ra sao khi biết rằng Ngài biết và hiểu những gì bạn đang gặp phải?Thank You, God, that You know my heart. I love You for that and many other reasons. Help me to express my thoughts to You and to trust You to understand.
 

Cảm tạ Chúa vì Ngài biết tấm lòng con. Con yêu Ngài vì điều đó và vì nhiều lý do khác. Xin giúp con bày tỏ suy nghĩ của con với Ngài và tin rằng Ngài sẽ hiểu.