World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000270739

Day 6/21/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 6/21/2018

Thời Gian để Nói

Đọc:
Thi Thiên 90:9-17


Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. - Ê-phê-sô 5:16
Người phương Tây có đồng hồ. Người châu Phi có thời gian." Os Guinness đã nói như vậy, trích từ một câu tục ngữ châu Phi trong quyển sách Những Con Người Bất Khả Thi. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về thời gian mình có để trả lời một lời yêu cầu rằng, "Tôi không có thời gian." Tôi nghĩ về sự chuyên chế khẩn cấp mà lịch trình và thời hạn làm chủ cuộc đời tôi. Môi-se cầu nguyện trong Thi Thiên 90, "Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan" (câu 12). Vào Phao-lô viết, "Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, … Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" (Ê-phê-sô 5:15-16). Tôi nghĩ rằng Phao-lô và Môi-se sẽ đồng ý rằng sự sử dụng thời gian cách khôn ngoan của chúng ta không chỉ là nhìn đồng hồ. Tình huống có thể sẽ kêu gọi chúng ta giữ gìn một lịch trình chặt chẽ - hay nó có thể buộc chúng ta dành cho người khác thời gian của mình. Chúng ta chỉ có thời gian ngắn ngủi để làm nên sự khác biệt cho Đấng Christ trong thế giới của chúng ta, và chúng ta cần tận dụng tốt đa cơ hội đó. Điều đó có thể có nghĩa rằng bỏ qua đồng hồ và kế hoạch của chúng ta trong một thời gian khi chúng ta cho thấy tình yêu thương kiên nhẫn của Đức Chúa Trời cho những người Ngài mang vào đời sống của chúng ta. Khi chúng ta sống trong quyền năng và ân điển của Đấng Christ vô thời, chúng ta ảnh hưởng đến thời gian của mình đời đời.- Bill CrowderTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Thời gian là khì bạn dùng nó.