World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000348696

Day 12/7/2022

God's Sure Pursuit

Read:
Psalm 23


Surely your goodness and love will follow me all the days of my life.
- Psalm 23:6

Some years ago, a man walked about a block ahead of me. I could clearly see that his arms were full of packages. All of a sudden, he tripped, dropping everything. A couple of people helped him to his feet, assisting him in collecting what he'd dropped. But they missed something his wallet. I picked it up and took off in hot pursuit of the stranger, hoping to return that important item. I yelled "Sir, sir!" and finally got his attention. He turned just as I reached him. As I held out the wallet, I'll never forget his look of surprised relief and immense gratitude.

What began as following after that man turned into something quite different. Most English translations use the word follow in the final verse of the familiar Psalm 23"Surely your goodness and love will follow me" (v. 6). And while "follow" fits, the actual Hebrew word used is more forceful, aggressive even. The word literally means "to pursue or chase," much like a predator pursues his prey (think of a wolf pursuing sheep).

God's goodness and love don't merely follow along after us at a casual pace, in no real hurry, like a pet might leisurely follow you home. No, "surely" we are being pursued chased even with intention. Much like pursuing a man to return his wallet, we're pursued by the Good Shepherd who loves us with an everlasting love (vv. 1, 6). - John Blase

Do you believe God's goodness is actually pursuing you? If not, why not, since Scripture includes the word surely?

 
Ngày 12/7/2022

Sự Theo Đuổi Không Nao Núng

Đọc:
Thi Thiên 23


Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.
- Thi Thiên 23:6

Vài năm trước, một người đàn ông đi trước tôi khoảng một dãy phố. Tôi có thể thấy rõ rằng hai tay của ông chất đầy những gói hàng. Đột nhiên, ông ấy vấp ngã, đánh rơi mọi thứ. Vài người đỡ ông đứng dậy, giúp nhặt lại những món đồ bị rơi. Nhưng họ đã bỏ lỡ một thứcái ví của ông. Tôi nhặt nó lên và nhanh chóng đuổi theo người không quen biết đó, hy vọng sẽ trả lại được món đồ quan trọng. Tôi hét lên "Ông ơi, Ông ơi!" và cuối cùng đã được ông ấy chú ý. Ông xoay lại ngay lúc tôi đến được chỗ ông. Khi đưa chiếc ví ra, tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt nhẹ nhõm đầy ngạc nhiên và lòng biết ơn vô hạn ấy.

Điều bắt đầu là việc đuổi theo người đàn ông đó đã trở nên thứ rất khác biệt. Hầu hết các bản dịch tiếng Anh đều sử dụng từ theo trong câu cuối cùng của Thi Thiên 23 quen thuộc"Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi" (câu 6). Và dù từ "theo" phù hợp, từ Hy-bá-lai được dùng ở đây có ý nghĩa còn mạnh mẽ, quyết tâm hơn. Nghĩa đen của từ này là "theo đuổi hoặc săn đuổi," giống như một kẻ săn mồi đuổi theo con mồi của mình (hãy nghĩ đến một con sói đang đuổi theo chiên).

Phước hạnh và lòng thương xót của Chúa không chỉ theo đuổi chúng ta với tốc độ bình thường, không vội vã, giống như một con vật cưng có thể thong thả theo bạn về nhà. Không, "quả thật" chúng ta đang được theo đuổithậm chí săn đuổicó chủ đích. Giống như theo đuổi một người để trả lại ví của ông ấy, chúng ta được theo đuổi bởi Đấng Chăn hiền lành, người yêu thương chúng ta với một tình yêu đời đời (câu 1, 6). - John Blase

Bạn có tin rằng phước hạnh của Đức Chúa Trời đang thực sự theo đuổi bạn không? Nếu không, thì tại sao, vì Kinh Thánh đã nói "quả thật"?Good Shepherd, thank You that
Your goodness and love pursue me always.
 

Đấng Chăn hiền làn ôi, cảm tạ Ngài
vì phước hạnh và sự thương xót Ngài luôn theo đuổi con.